Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ o firmie ] [ spis treści ] [ strona główna ]

WSTAWIANIE ZNAKÓW NIETYPOWYCH

 

Czasami zdarza się, że chciałbyś umieścić na swojej stronie znak którego nie ma na klawiaturze. Jednym ze sposobów może być wstawienie symbolu z górnego menu Wstaw | Symbol (Insert | Symbol) edytora stron internetowych którego aktualnie używasz. Jednak może się zdarzyć, że i tam nie znajdziesz poszukiwanego znaku. Jedynym ratunkiem będzie umieszczenie w kodzie HTML zapisu cyfrowego, bądź literowego opisującego tenże znak. Takie zapisy znajdziesz w tabeli poniżej. A skoro już dotarłeś do tej tabeli to jeszcze szybszym sposobem będzie skopiowanie potrzebnego znaku.

 

Znak Zapis
cyfrowy
Zapis
literowy
Opis
! !   Exclamation mark
" " " Quotation mark
# #   Number sign
$ $   Dollar sign
% %   Per cent
& & & Ampersand
< &#60; &lt; Less than
> &#62; &gt; Greater than
  &#160; &nbsp; Non-breaking space
¡ &#161; &iexcl; Inverted exclamation
¢ &#162; &cent; Cent sign
£ &#163; &pound; Pound sterling sign
¤ &#164; &curren; General currency sign
¥ &#165; &yen; Yen sign
¦ &#166; &brvbar; Broken vertical bar
§ &#167; &sect; Section sign
¨ &#168; &uml; Umlaut (dierisis)
© &#169; &copy; Copyright
ª &#170; &ordf; Feminine ordinal
« &#171; &laquo; Left angle quote, guillemot left
¬ &#172; &not; Not sign
­ &#173; &shy; Soft hyphen
® &#174; &reg; Registered trademark
¯ &#175; &macr; Macron accent
° &#176; &deg; Degree sign
± &#177; &plusmn; Plus or minus
² &#178; &sup2; Superscript two
³ &#179; &sup3; Superscript three
´ &#180; &acute; Acute accent
µ &#181; &micro; Micro sign
&#182; &para; Paragraph sign
· &#183; &middot; Middle dot
¸ &#184; &cedil; Cedilla
¹ &#185; &sup1; Superscript one
º &#186; &ordm; Masculine ordinal
» &#187; &raquo; Right angle quote, guillemot right
¼ &#188; &frac14; Fraction (one quarter)
½ &#189; &frac12; Fraction (one half)
¾ &#190; &frac34; Fraction (three quarters)
¿ &#191; &iquest; Inverted question mark
À &#192; &Agrave; Capital A, grave accent
Á &#193; &Aacute; Capital A, acute accent
 &#194; &Acirc; Capital A, circumflex accent
à &#195; &Atilde; Capital A, tilde
Ä &#196; &Auml; Capital A, umlaut (dierisis)
Å &#197; &Aring; Capital A, ring
Æ &#198; &AElig; Capital AE dipthong (ligature)
Ç &#199; &Ccedil; Capital C, cedilla
È &#200; &Egrave; Capital E, grave accent
É &#201; &Eacute; Capita E, acute accent
Ê &#202; &Ecirc; Capital E, circumflex accent
Ë &#203; &Euml; Capital E, umlaut (dierisis)
Ì &#204; &Igrave; Capital I, grave accent
Í &#205; &Iacute; Capital I, acute accent
Î &#206; &Icirc; Capital I, circumflex accent
Ï &#207; &Iuml; Capital I, umlaut (dierisis)
Ð &#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic
Ñ &#209; &Ntilde; Capital N, tilde
Ò &#210; &Ograve; Capital O, grave accent
Ó &#211; &Oacute; Capital O, acute accent
Ô &#212; &Ocirc; Capital O, circumflex accent
Õ &#213; &Otilde; Capital O, tilde
Ö &#214; &Ouml; Capital O, umlaut (dierisis)
× &#215; &times; Multiply sign
Ø &#216; &Oslash; Capital O, slash
Ù &#217; &Ugrave; Capital U, grave accent
Ú &#218; &Uacute; Capital U, acute accent
Û &#219; &Ucirc; Capital U, circumflex accent
Ü &#220; &Uuml; Capital U, umlaut (dierisis)
Ý &#221; &Yacute; Capital Y, acute accent
Þ &#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic
ß &#223; &szlig; Small sharp s, German (sz ligature)
à &#224; &agrave; Small a, grave accent
á &#225; &aacute; Small a, acute accent
â &#226; &acirc; Small a, circumflex accent
ã &#227; &atilde; Small a, tilde
ä &#228; &auml; Small a, umlaut (dierisis)
å &#229; &aring; Small a, ring
æ &#230; &aelig; Small ae dipthong (ligature)
ç &#231; &ccedil; Small c, cedilla
è &#232; &egrave; Small e, grave accent
é &#233; &eacute; Small e, acute accent
ê &#234; &ecirc; Small e, circumflex accent
ë &#235; &euml; Small e, umlaut (dierisis)
ì &#236; &igrave; Small i, grave accent
í &#237; &iacute; Small i, acute accent
î &#238; &icirc; Small i, circumflex accent
ï &#239; &iuml; Small i, umlaut (dierisis)
ð &#240; &eth; Small eth, Icelandic
ñ &#241; &ntilde; Small n, tilde
ò &#242; &ograve; Small o, grave accent
ó &#243; &oacute; Small o, acute accent
ô &#244; &ocirc; Small o, circumflex accent
õ &#245; &otilde; Small o, tilde
ö &#246; &ouml; Small o, umlaut (dierisis)
÷ &#247; &divide; Division sign
ø &#248; &oslash; Small o, slash
ù &#249; &ugrave; Small u, grave accent
ú &#250; &uacute; Small u, acute accent
û &#251; &ucirc; Small u, circumflex accent
ü &#252; &uuml; Small u, umlaut (dierisis)
ý &#253; &yacute; Small y, acute accent
þ &#254; &thorn; Small thorn, Icelandic
ÿ &#255; &yuml; Small y, umlaut (dierisis)
Π&#338; &OElig; Latin Capital OE (ligature)
œ &#339; &oelig; Latin Small OE (ligature)
© &#352; &Scaron; Capital S with caron
± &#353; &scaron; Small s with caron
Ÿ &#376; &Yuml; Capital Y with dierisis
ˆ &#710; &circ; Circumflex accent
˜ &#732; &tilde; Small tilde
&#8211; &ndash; En dash
&#8212; &mdash; Em dash
&#8216; &lsquo; Left single quotation mark
&#8217; &rsquo; Right single quotation mark
&#8218; &sbquo; Single low-9 quotation mark
&#8220; &ldquo; Left double quotation mark
&#8221; &rdquo; Right double quotation mark
&#8222; &bdquo; Double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; Dagger
&#8225; &Dagger; Double Dagger
&#8240; &permil; Per mille (thousand) sign
&#8249; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation mark
&#8250; &rsaquo; Single right-pointing angle quotation mark
&#8364; &euro; Euro sign