Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ kontakt ] [ spis treści ] [ strona główna ]

PODSTAWY HTML

Stronę WWW /lub zespół stron tworzących witrynę WWW/ można przygotować na swoim lokalnym komputerze przy pomocy graficznego lub tekstowego edytora HTML, czyli specjalnego programu ułatwiającego przygotowywanie stron, albo przy pomocy zwykłego edytora tekstowego zapisującego pliki w formacie ASCII. Dla systemu Windows 9X/NT może to być program NOTATNIK lub przygotowany w języku polskim - EDITPAD. Ważne jest, aby edytor nie stosował swojego specyficznego formatu zapisu, a tylko standardowe ASCII.

Najważniejsze to to, by główna strona, od której "internauta" rozpoczyna oglądanie stron przez Ciebie przygotowanych zapisana została w pliku o nazwie index.html. Pozwala to na wygodne adresowanie i zapobiega pojawianiu się spisu plików w katalogu zamiast samej strony /jest to uwarunkowane specyfiką systemu operacyjnego UNIX/LINUX na których pracuje większość serwerów internetowych/. Jeśli łączysz sie z adresem : http://www.wodip.opole.pl/~nazwa_konta, a więc podajesz sam katalog szkoły lub prywatny na naszym serwerze, to jeżeli nie ma w tym katalogu pliku o nazwie index.html - ujrzysz komunikat o błędzie. Jeśli jednak plik o wspomnianej nazwie znajduje się w katalogu PUBLIC_HTML /katalog na koncie użytkownika posiadającego konto na serwerze WODIiP do którego należy skopiować wszystkie pliki swojej strony, czy witryny : *.html, *.gif, *.jpg, *.mid, .../, automatycznie ładowana jest strona index.html w nim umieszczona.

Innym problemem może być rozbieżność między nazewnictwem plików WINDOWS-owych oraz UNIX-owych. Plik zawierający stronę WWW powinien mieć (dobrze by było, gdyby miał) rozszerzenie .html. Rozwiązanie jest proste - w treści strony umieszczasz odsyłacze do nazw innych plików HTML-a /jeśli istnieją/ w postaci *.htm. Przy przesyłaniu strony na serwer zmienisz rozszerzenie głównego pliku o nazwie index.htm na index.html, a resztę pozostawisz bez zmian. Ważne jest, by wszelkie nazwy plików, do których odwołujesz się na swoich stronach pisane były małymi literami, bez spacji w nazwie oraz bez podawania ścieżki dostępu na swoim prywatnym dysku /tak właśnie zapisują edytory graficzne jeśli nie przestrzegasz określonych zasad.


Szablon  strony WWW

Polecenie /znacznik, tag/ HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami ostrymi. Gdybyśmy na przykład chcieli zaznaczyć jakiś fragment tekstu jako tytuł, moglibyśmy objąć go poleceniem <H1>treść tytułu</H1>. Wielkość liter jest obojętna - znaczniki wpisane małymi i wielkimi literami są interpretowane w ten sam sposób. Staranniej wykonane edytory HTML pozwalają nawet zdefiniować, czy polecenia HTML będą wpisywane małymi, czy wielkimi literami. Wszystkie polecenia powinny się znaleźć w pewnych standardowych ramach. Zostało przyjęte, że dokument HTML zawiera szkielet, który stanowi osnowę dla wszystkich innych poleceń. Spotyka się wprawdzie w Internecie strony, które szkieletu nie zawierają /czasem tylko jego część/, ale odradzamy taką praktykę, gdyż w pewnych okolicznościach może ona zaowocować niespodziewanymi efektami. Cały dokument powinien być objęty parą znaczników <HTML> </HTML>. Między nimi powinna zaś się znaleźć para znaczników <HEAD> </HEAD>, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny być objęte z kolei znacznikami <BODY> </BODY>. Wygląda to następująco :


<HTML>
<HEAD>informacje nagłówkowe</HEAD>
<BODY>
właściwa treść (ciało) dokumentu
</BODY>
</HTML>


Tak spreparowany szkielet jest już "bezpieczny" i nie niesie ze sobą ryzyka jakichś niespodzianek. Gdy już wiemy, jaka jest formalna osnowa dokumentu, warto jeszcze dodać kilka użytecznych informacji. Między znacznikami <HEAD> i </HEAD> powinno się znaleźć polecenie <TITLE> </TITLE>.

<HEAD>
<TITLE>Tytuł strony</TITLE>
</HEAD>

TITLE nie oznacza wcale tytułu na stronie. Zawarta między tymi znacznikami treść ukaże się w pasku tytułowym przeglądarki, a nie w dokumencie. Na przykład :

<HEAD>
<TITLE>Język HTML dla bardzo początkujących</TITLE>
</HEAD>

Proszę zwrócić teraz uwagę na pasek tytułowy przeglądarki, gdzie widnieje treść "Język HTML - poradnik dla początkujących"
Drugim bardzo ważnym elementem jest informacja stronie kodowej dokumentu. Zalecamy usilnie stosowanie strony kodowej ISO-8859-2 (czyli ISO Latin 2). Jest to międzynarodowy standard, a "przy okazji" także Polska Norma. Powinieneś sporządzać dokument w tym standardzie i zarazem opatrywać go informacją typu META. Jest ona umieszczana w ramach znaczników HEAD i wygląda następująco:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Ostatecznie więc, stosuj na początku standardową osnowę:


<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>Tytuł strony</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
właściwa treść (ciało) dokumentu
</BODY>
</HTML>


Gdy w dokumencie znajduje się para znaczników <BODY> i </BODY>, możemy zdefiniować kolor tła dokumentu. Gdybyśmy tego nie uczynili, tło będzie miało taki kolor, jaki został domyślnie przyjęty w przeglądarce WWW (zazwyczaj szary). Możemy wstawić polecenie:

<BODY BGCOLOR="kolor">

przy czym "kolor" może być podany imiennie (np. red, green, black, white) lub za pomocą wartości heksadecymalnych (szesnastkowych), tak jak w przypadku koloru czcionki - #FF0000, #008000, #000000, #FFFFFF.


Tytuły

W dokumentach często wprowadzamy tytuły. Służy do tego polecenie <Hn> </Hn>. Znak H oznacza header, natomiast cyfra n to stopień tytułu (mamy ich sześć). Polecenie wprowadzające tytuł stopnia pierwszego składa się ze znacznika otwierającego <H1> i zamykającego </H1>. Ten drugi zawiera dodatkowo ukośnik (ang. slash). Większość poleceń zawiera znacznik otwierający i zamykający, aczkolwiek stosuje się też polecenia zawierające jedynie znacznik otwierający. Niektóre polecenia można używać w obu postaciach, choć coraz powszechniejsze używanie stylów wymusza ostatnio bardziej rygorystyczne stosowanie znaczników zamykających (np. akapit).

Podkreślmy od razu, że znaczniki w przeglądarce WWW nie są wyświetlane. Są one jedynie interpretowane, tzn. pozwalają "w locie" formatować tekst.

Uwaga: Powszechnie używany termin "nagłówek" jest nieco mylący. Aby nie było kłopotu z rozróżnianiem tytułu i nagłówka dokumentu, przyjmujemy właśnie pojęcie "tytuł". Jest ono zresztą bardziej intuicyjne, gdyż kojarzy się z tytułami rozdziałów i podrozdziałów w obszernych dokumentach, a taka jest jego istota.

Jak wspomnieliśmy wyżej, dysponujemy sześcioma stopniami tytułów, różniącymi się w przeglądarce wielkością znaków. Wprowadzamy je za pomocą poleceń H1, H2 itd.


Akapit /paragraf/ i wiersz

Jak wprowadzać do dokumentu "zwykły" tekst? W zasadzie każdy tekst, który nie jest objęty specjalnym znacznikiem, jest interpretowany jako "masa tekstowa". Gdybyśmy jednak wpisali dłuższy fragment tekstu, rozdzielając w edytorze akapity za pomocą klawisza Enter, przeglądarka zignoruje znaki końca wierszy i akapitów i wyświetli jednolity blok tekstu. Aby naprawdę rozdzielić akapity, należy się posłużyć poleceniem <P> (P = paragraph), które wstawi interlinie między poszczególne fragmenty tekstu. Zalecamy także konsekwentne stosowanie znacznika zamykającego </P>.

Przykład :

<P>To jest treść pierwszego akapitu</P>

<P>To jest treść drugiego akapitu</P>

Niekiedy zdarza się, że chcemy przełamać tekst, nie wprowadzając przy tym znaku końca akapitu. Możemy wówczas zastosować pojedyncze polecenie <BR>, które przenosi tekst o jeden wiersz w dół, choć nie wprowadza dodatkowej interlinii.

To jest pierwszy wiersz<BR>
To jest drugi wiersz<BR>
To jest trzeci wiersz<BR>
To jest czwarty wiersz<BR>

Ponadto polecenie <BR> ma jeszcze jedną zaletę. Napisanie kilku kolejnych <BR> pozwala poszerzyć pionowy odstęp między elementami.


Pozioma linia

Następnym, często spotykanym elementem jest pozioma linia, którą wstawiamy za pomocą polecenia <HR> (ang. horizontal rule). Pozwala ono wyświetlić w dokumencie poziomą linię, na szerokość całej strony, rozdzielając nią logiczne fragmenty tekstu, dzięki czemu strona jest bardziej przejrzysta. Zauważ, że w tym dokumencie bloki informacji są rozdzielane właśnie poziomymi liniami.


Wykazy /listy/

Na stronach WWW powszechnie stosuje się wykazy. Są to po prostu systematyczne wyliczenia jakichś punktów, które w przeciwieństwie do tekstu o charakterze opisowym w skondensowany sposób prezentują jakąś myśl czy zespół zagadnień. Użytkownicy edytorów tekstów spotykają się z tym elementem - np. w polskiej wersji edytora Word są one znane pod nazwą list numerowanych i list wypunktowanych.

Aby utworzyć szkielet wykazu wypunktowanego, należy użyć polecenia <UL> </UL> (ang. unordered list). W ramach szkieletu znajdą się poszczególne punkty wykazu, które wprowadzamy za pomocą polecenia <LI>

<P>Dlaczego zajmuję się UFO?</P>

<UL>
<LI>Uważam, że UFO istnieje</LI>
<LI>Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc</LI>
<LI>Uważam, że należy się przygotować na spotkanie</LI>
</UL>

W efekcie uzyskamy :

Dlaczego zajmuję się UFO?

  • Uważam, że UFO istnieje
  • Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc
  • Uważam, że należy się przygotować na spotkanie

Jest w zasadzie obojętne, czy użyjemy pojedynczego znacznika <LI>, czy też zastosujemy dodatkowo znacznik zamykający </LI>. Autorzy edytorów HTML stosują różne konwencje, a wynik w przeglądarce WWW w obu przypadkach jest identyczny. Generalnie jednak zaleca się zamykanie znaczników.

Gdy chcemy utworzyć wykaz numerowany, wówczas zamiast <UL> i </UL> możemy zastosować <OL> i </OL> (ang. ordered list). Uzyskamy wówczas listę numerowaną za pomocą liczebników arabskich (w dalszej części podręcznika pokażemy inne sposoby numerowania).

  1. Uważam, że UFO istnieje
  2. Uważam, że pozaziemskie cywilizacje mogą nam pomóc
  3. Uważam, że należy się przygotować na spotkanie

Atrybuty czcionki

Aby tekst w przeglądarce nie wyglądał wszędzie tak samo, stosuje się dodatkowe atrybuty czcionki - pogrubienie (bold), pochylenie (italic) i podkreślenie (underlined). Atrybuty pozwalają uwypuklić jakieś fragmenty tekstu, np. nazwy za pomocą kursywy, a ważniejsze pojęcia za pomocą pogrubienia:

To jest tekst normalny
<B>To jest tekst pogrubiony (bold)</B>
<I>To jest tekst pochylony (italic, kursywa)</I>
<U>To jest tekst podkreślony (underlined)</U>


Odsyłacze hipertekstowe /linki/

Charakterystyczną cechą Internetu jest obecność na stronach hipertekstowych odsyłaczy do innych stron, które znajdują się w światowej sieci. W gruncie rzeczy czytelnik dokumentu nie musi wcale wiedzieć, gdzie znajdują się te strony - ważne jest, aby miał do nich łatwy dostęp. Na tym polega istota hipertekstu - jakiś temat może być opisany za pomocą stron tworzonych przez różnych autorów, mieszkających w różnych krajach, nawet często nie znających się wzajemnie. Gdy na zbudowanych przez nich stronach znajdą się odsyłacze, ich wspólne zainteresowania zostaną zjednoczone za pomocą hipertekstu, który uczyni te strony jedną całością. Czytelnik jakiegoś dokumentu będzie po prostu za pomocą kliknięć myszką na odsyłaczach przenosić się do różnych miejsc w Internecie, skacząc np. z Polski do Japonii, z Japonii do USA, a stamtąd do Francji. Z jego punktu widzenia jest zupełnie obojętne, gdzie strony się znajdują. Dla niego ważny jest łatwy dostęp do informacji.

W tym miejscu przedstawimy dwa szczególnie ważne odsyłacze: odsyłacze do innych stron WWW i odsyłacz uruchamiający pocztę elektroniczną. Są one bowiem najpowszechniej stosowane. Odsyłacz do innej strony jest tworzony za pomocą polecenia : <A HREF="adres.strony.internetowej">Jakaś nazwa tej strony</A> Przykładowy adres mógłby wyglądać następująco : <A HREF="http://www.pckurier.pl">PCkurier</A> Ukośnik (slash) na końcu adresu wymusza wczytanie strony domyślnej, zazwyczaj o nazwie index.html (lub index.htm - zależy to od typu serwera WWW).

Uwaga: zalecamy nadawanie stronie głównej serwisu nazwy index.html. Jest to powszechnie przyjęta praktyka w Internecie. W ostatnich latach stosuje się także default.htm lub default.html /dla serwerów opartych na systemie Windows NT/

Na ekranie przeglądarki jest wyświetlany tekst, który znajduje się między znacznikami <A HREF="... "> i </A>. Jest on domyślnie wyświetlany na niebiesko z podkreśleniem (możemy to jednak zmienić). Gdy przesuniemy kursor myszki nad odsyłacz, w pasku stanu przeglądarki zobaczymy kryjący się pod tekstem adres internetowy. Kliknięcie na nim spowoduje skok do strony. Zwróćmy uwagę na to, że adres internetowy jest podawany w cudzysłowie. Dla działania odsyłacza nie jest to wprawdzie absolutnie konieczne, ale wymaga tego formalna poprawność składni. Edytory HTML na ogół respektują ten wymóg (choć nie wszystkie). Drugim ważnym odsyłaczem jest adres poczty elektronicznej. Bardzo często autorzy stron, którzy dysponują przecież zazwyczaj swoim własnym adresem, wstawiają go na stronie, prosząc o uwagi czytelnika (ale rzadko to czynią autorzy stron z informacjami dla hackerów!). Jest to dobry obyczaj, który daje czytelnikowi łatwy kontakt z autorem.

Stosujemy tutaj na przykład następujące polecenie: <A HREF="mailto:autor@jego.adres">Imię i nazwisko</A> Na przykład jakaś osoba wstawiła swój adres w postaci : <A HREF="mailto:janko@wodip.opole.pl">Jan Kowalski</A>

Napis mailto daje sygnał przeglądarce WWW, że ma uruchomić pocztę elektroniczną. Navigator wywoła swój własny moduł pocztowy Mail, Internet Explorer zaś skorzysta z Outlook Express (albo np. z Outlook 98, jeśli jest on domyślnym programem pocztowym). Także i tutaj stosujmy konsekwentnie w adresie cudzysłów. Fragment w postaci : ... Jeśli masz jakieś uwagi, napisz do <A HREF="mailto:stan@wodip.opole.pl">autora strony</A> zostanie przedstawiony w przeglądarce następująco : Jeśli masz jakieś uwagi, napisz do autora strony Przesunięcie kursora myszki nad tekst "autora strony" wyświetli w pasku stanu adres poczty elektronicznej, kliknięcie myszką natomiast spowoduje uruchomienie modułu pocztowego, w którym czytelnik strony będzie mógł zredagować list do autora.


Wielkość i kolor czcionki

Gdyby autorowi strony znudził się tekst, w którym czcionka ma ten sam kolor i wielkość, zawsze może się posłużyć dodatkowymi poleceniami, zmieniającymi obie cechy. W dokumentach HTML stosuje się nieco inną definicję wielkości czcionki niż przyjęta w edytorach tekstów. Podstawowa czcionka ma wielkość 3 jednostek (nie mylić z wielkością w punktach typograficznych) i jest zazwyczaj wyświetlana w przeglądarkach WWW jako czcionka 10-12-punktowa. Przeglądarki pozwalają na ogół zdefiniować, jaka wartość punktowa odpowiada czcionce o wielkości 3. W dokumencie możemy stosować czcionkę o wielkości od 1 do 7. Im większa wartość, tym większa czcionka w przeglądarce.

Uwaga: Wielkości czcionki w przeglądarce WWW nie należy utożsamiać z wielkością czcionki, za pomocą której redagujemy tekst w edytorze HTML! Czcionka w edytorze nie ma żadnego znaczenia dla postaci strony WWW. Możemy na przykład posługiwać się czcionką System, a i tak w przeglądarce pojawią się czcionki, które definiuje sam dokument lub przeglądarka.

Oto przykłady odmiennych wielkości czcionki w przeglądarce World Wide Web.

To jest czcionka o wielkości 7
To jest czcionka o wielkości 6
To jest czcionka o wielkości 5
To jest czcionka o wielkości 4
To jest czcionka o wielkości 3
To jest czcionka o wielkości 2
To jest czcionka o wielkości 1

Polecenie, które określa wielkość czcionki, ma następującą postać:

<FONT SIZE="x">Tekst objęty definicją</FONT> gdzie x = 1...7

Gdy w taki właśnie sposób definiujemy wielkość czcionki, nadajemy jej wartość absolutną. Możemy jednak także nadać wartość relatywną, czyli względną, podając wielkość zmiany. Skoro czcionka standardowa ma wielkość 3, możemy dodać do niej co najwyżej 4 jednostki lub odjąć co najwyżej 2. Gdyby czcionka podstawowa miała wielkość 1, moglibyśmy dodać 6, ale już niczego nie moglibyśmy odejmować.

<FONT SIZE="+x">Tekst objęty definicją </FONT>
<FONT SIZE="-x">Tekst objęty definicją </FONT> gdzie x = 1...6

Gdy jakiś fragment tekstu obejmiemy definicją <FONT SIZE=+2> </FONT>, będzie on miał wielkość 5, gdyż dodajemy 2 jednostki do wielkości podstawowej. Gdy użyjemy polecenia <FONT SIZE=-1> </FONT>, tekst będzie miał wielkość 2.

W ten sposób możemy manipulować wysokością czcionki w tekście, uwypuklając jakieś fragmenty. Jest to wygodne, gdyż możemy zmienić wielkość czcionki wewnątrz akapitu, do czego nie nadaje się definicja tytułu.

W analogiczny sposób możemy zmieniać kolor czcionki. Posługujemy się tutaj poleceniem:

<FONT COLOR="kolor">Tekst objęty poleceniem</FONT>

Kolory możemy definiować w postaci tradycyjnej, a więc za pomocą wartości szesnastkowych (np. kolor biały ma wartość #FFFFFF, a czarny #000000), albo za pomocą ich nazw. Wszystkie popularne przeglądarki akceptują wartości heksadecymalne (w formacie RRGGBB, gdzie RR - składowa czerwona, GG - składowa zielona, BB - składowa niebieska), aczkolwiek ich wprowadzanie wymaga wspomagania w edytorze HTML. Niektóre z edytorów pozwalają wybrać barwę za pomocą suwaków i wstawiają odpowiedni kod do edytora. Można się również posłużyć specjalnym programem do wyznaczania tych wartości - w Internecie można znaleźć kilka robiących to aplikacji.

Internet Explorer i Netscape Navigator interpretują również nazwy kolorów. Początkowo można było się posłużyć jedną z 16 barw, zaś ostatnio paleta rozszerzyła się do 256 kolorów. Najczęściej jednak przy definiowaniu koloru tekstu wystarczy 16 barw i można przyjąć, że posługiwanie się nazwami kolorów jest najwygodniejszą metodą ich definiowania, ponieważ przeglądarki Netscape i Microsoftu zdominowały rynek, więc znaczna część czytelników strony będzie widziała właściwe kolory.

Oto lista szesnastu podstawowych barw:

black silver gray white maroon red purple fuchsia green lime olive yellow navy blue teal aqua


Grafika na stronach WWW

Strony WWW zawierają zwykle grafikę, która bardzo urozmaica ich czytanie - pod warunkiem oczywiście, że korzystamy z graficznego systemu operacyjnego. Niektórzy autorzy stron tak się zatracają w ozdabianiu stron, że zapominają o przepustowości łączy internetowych. Gdy czytelnik strony nie wyłączy w swojej przeglądarce funkcji wczytywania grafiki, może stracić dużo czasu i nerwów, oczekując na wczytanie tak spreparowanej strony. Na szczęście za następnym razem przeglądarka sięga do katalogu cache, gdzie gromadzą się grafiki z Internetu, co znacznie przyspieszy transmisję zawartości strony. Niemniej jednak warto z umiarem stosować graficzne ozdobniki, zwłaszcza gdy nie niosą żadnych istotnych treści.

Na stronach WWW są stosowane dwa podstawowe formaty bitowych plików graficznych - GIF i JPG (JPEG) - które są z założenia skompresowane (często nawet dziesięciokrotnie w stosunku do innych popularnych formatów), a więc zajmują znacznie mniej miejsca grafiki w innych formatach. Dzięki temu transmisja strony trwa znacznie krócej.

Grafikę możemy wprowadzić za pomocą polecenia:

<IMG SRC="nazwa_pliku">

W najprostszym przypadku, gdy obrazek znajduje się w tym samym katalogu co dokument, wystarczy podać jego nazwę. Gdy grafiki gromadzimy na serwerze w odrębnym katalogu, konieczne jest podanie ścieżki dostępu. Na przykład:

<IMG SRC="../images/wodip.gif">


Podstawowe znaczniki /tagi/ języka HTML.

Poniżej znajdziesz spis wybranych znaczników języka HTML. Większość z nich może być używana wielokrotnie w treści jednej strony. Można dokonywać kombinacji różnych poleceń łącząc je ze sobą ... tekst może być jednocześnie pogrubiony, pochylony i przekreślony. Zamieszczony spis znaczników powinien pomóc Ci w poznaniu możliwości języka HTML, natomiast samego pisania stron najłatwiej nauczysz się obserwując pliki źródłowe gotowych stron i samodzielnie eksperymentując. To pozwoli w krótkim czasie zorientować się "o co chodzi" w HTML-u. Strony WWW można także konstruować przy pomocy specjalnych, darmowych, graficznych narzędzi : edytora Front Page Express dodawanego do pakietu Internet Explorer 4.0 i późniejszych, edytora wbudowanego w pakiet Netscape Communicator 4.0 i wyższych, programu Sylaba Komunikator /spolonizowany Netscape/, czy też za pomocą specjalnej nakładki na Worda. Narzędzia te ułatwiają proces tworzenia stron, ale nie pozwalają na osiągnięcie takich efektów, jakie zapewnia bezpośrednia znajomość języka HTML.


<HTML> </HTML>
Umieszczane na początku i na końcu dokumentu HTML. Nieobowiązkowe, ale powinno się je umieszczać ze względów estetycznych.
 
<!-- tekst -->
Znacznik ten pozwala umieszczać tekst jako komentarz i nie jest interpretowany przez przeglądarkę.
 
<HEAD> </HEAD>
W obrębie tego znacznika nagłówka umieszcza się informacje i ustalenia dotyczące dokumentu /są wymienione niżej/.
 
<TITLE> tekst </TITLE>
Umieszczony tutaj tekst jest traktowany jako tytuł całego dokumentu widoczny na pasku tytułu przeglądarki. Znacznik powinien znajdować się w obrębie nagłówka.
 
<BASEFONT>
Ustalenie czcionki obowiązującej w dokumencie jako standardowy. Umieszczany w nagłówku <HEAD> </HEAD>. Jako parametry można umieścić :
BASEFONT SIZE=wielkość> - rozmiar znaków od 1 do 7 /standard - 3/
BASEFONT COLOR="BLUE"> - kolor znaków /standard - czarny/
 
<BODY> </BODY>
W obrębie tego znacznika umieszcza się właściwą treść strony. Jako parametry można użyć :
<BODY BGCOLOR="red"> - kolor tła strony /standard - czarne/
<BODY BACKGROUND="nazwa_obrazka"> - obrazek /w formacie .gif lub .jpg)/ jako tło strony
 
<H1>tekst</H1> największy, a <H6>tekst</H6> najmniejszy tytuł części strony /nagłówek/ jako tekst pogrubiony
 
<FONT> tekst </FONT>
Umieszczony w obrębie znacznika tekst zostaje wyświetlony w postaci określonej parametrami :
<FONT SIZE=wielkość> - rozmiar znaków /1..7, standard - 3/
<FONT COLOR="lightblue"> - kolor czcionki /standard - czarny/
 
<B>tekst</B>
Powoduje wyświetlenie tekstu czcionką pogrubioną
 
<I> tekst </I>
Wyświetlenie tekstu czcionką pochyloną
 
<BIG>tekst </BIG>
Tekst wyświetlony zostaje czcionką powiększoną
 
<SMALL> tekst </SMALL>
Powoduje wyświetlenie tekstu czcionką pomniejszoną
 
<SUP> tekst </SUP>
Wyświetlenie tekstu czcionką w indeksie górnym
 
<SUB> tekst </SUB>
Wyświetlenie tekstu czcionką w indeksie dolnym
 
<BLINK> tekst </BLINK>
Powoduje wyświetlenie tekstu czcionką migoczącą
 
<PRE> tekst </PRE>
Użycie tego znacznika powoduje uznanie tekstu za sformatowany, a więc wyświetlany jest tak, jak został wpisany : ze wszystkimi spacjami i innymi znakami. Preformatowany tekst wyświetlany jest czcionką Fixed Font
 
<P> tekst </P>
Ustalenie tekstu jako paragrafu /akapitu/. Zamknięcie akapitu powoduje przejście do następnej linii i dodaje jedną pustą linię
 
<CITE> tekst </CITE>
Wyświetlenie tekstu w charakterystyczny sposób : jako cytat
 
<BR>
Przejście do nowej linii bez dodawania pustej linii.
 
<HR>
Wprowadzenie poziomej linii oddzielającej. Można zastosować następujące parametry :
<HR WIDTH=szerokość> - szerokość może być podana w punktach /30/ lub w procentach szerokości strony /30%/
<HR SIZE=grubość> - grubość linii podana w punktach
 
<A HREF="adres_url">tekst </A>
Odsyłacz do innej strony WWW, gdzie adres_url to adres tej strony, z którą przeglądarka automatycznie połączy się po wskazaniu myszką tekstu
 
<IMG SRC="nazwa_obrazka">
Umieszcza na stronie obrazek o podanej nazwie nazwa_obrazka. Jako dodatkowe parametry można podać :
<IMG SRC="nazwa_obrazka" ALT="tekst"> - tekst wyświetlany zamiast obrazka, kiedy przeglądarka nie wyświetla grafiki
<IMG SRC="nazwa_obrazka" ALIGN="pozycja"> - pozycja obrazka na stronie /zastosowanie LEFT lub RIGHT - pozwala na "oblewanie" tekstem/ lub pozycja tekstu względem obrazka /TOP, MIDDLE lub BOTTOM/
<IMG SRC="nazwa_obrazka" BORDER="grubość"> - ustala grubość ramki dookoła obrazka na grubość pikseli. Przydaje się, kiedy chcemy usunąć ramkę z obrazka będacego linkiem /grubość="0"/
 
<CENTER> tekst </CENTER>
Powoduje wycentrowanie tekstu
 
<UL>
<LI> element listy
<LI> element listy
</UL>
Znacznik ten pozwala wyświetlać nienumerowane listy kolejnych elementów w następującej postaci :
  • element listy
  • element listy

<OL>
<LI> element listy
<LI> element listy
</OL>

Pozwala wyświetlać numerowane listy kolejnych elementów w postaci :

  1. element listy
  2. element listy
<TABLE> </TABLE>
Znacznik definiujący tabele. Parametry tego polecenia :
<TABLE BORDER="cyfra"> - grubość obramowania tabeli podana w pikselach. Można podać bez cyfry
<TABLE CELLSPACING="cyfra"> - odległość pomiędzy polami tabeli w pikselach
<TABLE CELLPADDING="cyfra"> - odległość zawartości pola tabeli od ramki
<TABLE HEIGHT="cyfra%"> - wysokość tabeli /w procentach wysokości okna/
<TABLE WIDTH="cyfra%"> - szerokość tabeli /w procentach wysokości okna/).
Polecenia umieszczane w obrębie znacznika <TABLE> </TABLE>
<CAPTION> tekst </CAPTION> - tytuł tabeli
<TR> </TR> - definicja wiersza tabeli
<TH> tekst </TH> - kolumna nagłówek w obrębie wiersza /umieszczana w <TR> </TR>/
<TD> tekst </TD> - kolumna zwykła w obrębie wiersza /umieszczana w <TR> </TR>/.
Jako parametry poleceń <TD> </TD> i <TH> </TH> można umieścić:
<TH ROWSPAN="cyfra"> - ilość wierszy w których mieści się pole /kolumna/ tabeli
<TH WIDTH="cyfra%"> - szerokość pola /podana w procentach szerokości tabeli/
<TH VALIGN="położenie"> - położenie pionowe zawartości pola : położenie = TOP, MIDDLE, BOTTOM lub BASELINE
<TH ALIGN="położenie"> - położenie poziome zawartości pola : położenie = CENTER, LEFT lub RIGHT

wykorzystano materiały "Kursu HTML" Pawła Wimmera


Stanisław Rożniatowski